YLEISMITTARI VICTOR 17

  • Jännitemittaus DC: 400mV/4V/40V/400V/1000V
  • Jännitemittaus AC: 400mV/4V/40V/400V/750V
  • Virtamittaus DC: 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A
  • Virtamittaus AC: 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A
  • Resistanssi: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
  • Kapasitanssi: 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1000uF