YLEISMITTARI VICTOR VC921

  • Jännitemittaus DC: 400mV/4V/40V/400V/600V
  • Jännitemittaus AC: 400mV/4V/40V/400V/600V
  • Resistanssi: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
  • Kapasitanssi: 4nF/40nF/400nF/4Uf/40uF/200uF
  • Taajuus: 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz